Western Theater

LI Yongzheng, LIU Yujia, LIU Chengrui, Qin Ga, Saz, YE Wuji, ZHENG Yuan, Nini Dongnier, LIU Shangying, Quanbao, lkhajav, Shinetana, Urgen, Yu Nogong

June 18 - July 31, 2021

高台当代艺术中心 Gaotai Gallery

Western Theater

高台当代艺术中心 Gaotai Gallery

Western Theater

高台当代艺术中心 Gaotai Gallery

Western Theater

ename
Western Theater - 2021 - Gaotai Gallery - Installation view
ename
Western Theater - 2021 - Gaotai Gallery - Installation view
ename
Western Theater - 2021 - Gaotai Gallery - Installation view

ABOUT

ARTISTS

CONTACT

info@gaotaigallery.com

SUBSCRIBE